Hotel Restauracja Mużakowski

RODO

Szanowni Goście,

Hotel Mużakowski HEALTH RESORT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łęknicy dokłada wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako:„RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Mużakowski HEALTH RESORT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łęknicy, przy
ul. 1-ego Maja 7, 68-208 Łęknica (dalej zwany jako: Hotel”). Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na Hotelu obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i  kadrowo – księgowych,  jak  i  tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo
  – administracyjnej;
 • innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
 • podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw  księgowych,  podatkowych,  prawnych  i  innych  –  w   zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragnę poinformować, że:

 • nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;
 • podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a zatem Hotel wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.
 • zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
 • sprostowanie(poprawienie) Państwa danych osobowych,
 • usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
 • umożliwienie dostęp do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,
 • przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
 • przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: info(malpa)Hotel-Muzakowski.pl lub przez formularz kontaktowy https://hotel-muzakowski.pl/kontakt/

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GDPR Informationsklausel

GDPR information clause

Pokaż na mapie