Hotel Restauracja Mużakowski

Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu pobytu wszystkich naszych Gości.

REGULAMIN HOTELU

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Hotelu oraz Gości, a także zasady przebywania na terenie Hotel Mużakowski Health Resort Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę komandytową z siedzibą w Łęknicy zwaną w Regulaminie „Hotelem” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując którejkolwiek spośród ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu: www.hotel-muzakowski.pl

§ 2 Doba hotelowa

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest wyłącznie na pełne doby hotelowe, które trwają od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
2. Gość powinien zgłosić zamiar przedłużenia swojego pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku, niedokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt albo rażących naruszeń Regulaminu przez Gościa podczas jego pobytu.
4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy przez Gościa po godzinie 11.00 jest traktowane, jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę  hotelową.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
2. Gość hotelowy nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie   osób  niezameldowanych  w   pokoju   hotelowym   Gościa   po   godzinie   22.00  jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie  każdej  osoby  nastąpi  według  aktualnej  ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

§ 4 Odpowiedzialność Gości

1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 
3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie zakazu, przy czym nie wyłącza to uprawnienia Hotelu do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej, jeżeli szkoda wyrządzona przez Gościa hotelowego przewyższa jej wysokość. 
4. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte, światło zgaszone, krany zakręcone, a wszelkie urządzenia elektryczne wyłączone.
5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń  hotelu  powstałe  z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
6. W  przypadku  zagubienia  lub  zniszczenia  klucza do pokoju Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50 zł.
7. W razie alarmu przeciwpożarowego, prosimy działać zgodnie z planem ewakuacyjnym.

§ 5 Odpowiedzialność Hotelu

1. Hotel  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w granicach określonych przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną w pełnej wysokości wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego. 
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. Parking przy Hotelu nie jest parkingiem strzeżonym. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 6 Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany.
2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Hotel Mużakowski Health Resort Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę komandytową z siedzibą w Łęknicy przy ul. 1 Maja 8 (68-208 Łęknica)dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momencie wycofane, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

§ 8 Postanowienia dodatkowe

1. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie 50 zł / doba. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.  Opiekun  zwierzęcia  zobowiązany  jest  do   zapoznania  się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Hotelu. Regulamin znajduje się w recepcji oraz w każdym pokoju.
2. Miejsca  ogólnodostępne  na  terenie  hotelu  są monitorowane i rejestrowane. Nagrania z monitoringu kasowane są po 7 dniach i są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Gość hotelu wchodząc na teren obiektu wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  pobytu  powinny  być  składane  do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: info(malpa)Hotel-Muzakowski.pl
2. W  sprawach   nieuregulowanych  Regulaminem    zastosowanie  mają  przepisy  obowiązującego  prawa   polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Dyrekcja Hotelu

Hotelordnung
The Hotel Rules and Regulations

Pokaż na mapie